.kuplu.kz
: ()
-50
15 2018

­­ ­ ­­ ­­ World Press Photo 2018

15 2018

. ­­­ ­­­ ­ ­­­ ­­­­.

15 2018

Facebook ­ ­­­ ..

:
:

2015

: 184

280 31 2014 - 28 , , , - .

73926,14 . : , ә ә қ құ , , , .

2015 , , , . 2016 14 2.

, , 2015 :

1. - , .

2. - , .

3. .

4. ϫқ - , .

5. , .

6. - , ,
7. .

8. , .

http://otyrar.kz/2015/04/kakie-obekty-gossobstvennosti-resheno-prodat-v-2015-godu/


593
:1 2 3 4 5

 3

  ­­­  ­ ­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­ —  1 ­­­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­­ ­ 29,9  ­ ­ ­­. ­  2 ­ ­ ­ ­­ ­­­  ­- 2016 ­, ­ ­­­­ ...


 2

 ­­ ­­­  ­­  ­­ ­ ­­ ­­­­­­, ­­­  ­ 2014 ­.  ­ 4 ­­ ­ ­­­ ­­­­ ­­­  ­­­ ­­ 5  ­­,  40% ­ ­­  ­  ­­ ­­ ­. &nb...


-2017

 3

    ­ ­ ­ ­­­ ­­ «­ — 2017» ­­­ ­. ­ ­­­­, ­­­, ­­ — ­­­­ ­­­ ­ ­­ ­­. ­­­, ­­ ­ ­­­ -­ ­­­ ­ ­­­­&nbs...


 3

­­ ­­ ­­­ 2 ­ ­ ­ 37 ­. ­­ ­­ ­­ ­ ­ ­­­ 40 ­. ­­ ­­­, ­ ­­ ­­­ ­­. ­­ ­­­­ ­ ­­, ­­­­­ «» ­­­ ­­ ­­, ...


­­ ­­ ­­­­ ­-­­­: ­ ­, ­ ­ ­­­ ­­ ­­­ ­ ­ — ­ ­­ ­ ­ ­­ ­­ ­-­­­? Zakon.kz ­­­ ­­­ ­­­­­. ­­ ­­ ­­ ­, ­...


2015

  ­­­ ­ ­ ­ ­­ ­­­, ­ (­­­ ­ ­­­) ­ ­­­:   1  ­ — ­­­ 07.06.2002 . 2  ­­ — ­­­ 07.06.2002 . 3  ­­ — ­­­ 07.06.2002 . 4  ­­­ — ­­­ 07.06.2002 . 5  ­­...


3

­­ ­ ­­­ ­­­­­ « ­­­» ­­­ ­­ ­ — ­ ­­ ­ ­­­. ­ ­­­, ­­ ­ ­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­ ­ , ­­­ Zakon.kz. - ­ ­ ­­­­...


4,1%

3

  ­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­ 120 . ­ ­­­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­ ­­ ­­­ ­­ 4,1% ­­­ 62,3 . ­. ­­ ­­ ...


?

3

­ ­­­ (48%) ­­­ ­­­­ ­­ ­­ ­­ ­­­ ­ ­­. , 28% ­­­ ­­­ ­ ­­ ­, 20% — ­­­ ­­­ ­­. ­­ ­ ­­, ­­­­ ­ ­-­­­­ ­­­­ ­ DEMOS...


4,7%

4,7%, Kapital.kz . 2013 149,9 , 2014 157 . 93,6% (147,1 ), 6,4% (9,9 ). , 50,4% ,...


3

  ­­­, ­­­ ­­ ­­, ­­ ­­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­­ ­­, ­­ ­­ ­­  ­­­ ­­ ­ ­­ ­. ­­­ ­ ­­­ ­ ­ ­ ­­. ­ ­­­ ...


- ()

3

  ­ ­­­­­ ­­­­ ­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­ . ­ ­­­­  ­­ ­­­ ­ ­­­­ ­, ­­­ ­­­­ ­, ­­­­, ­­­, ­ ­...


3

  ­­ ­ ­­ ­­ ­­, ­­ . ­­ ­ ­ ­­ ­­, ­ ­­ . ­­ ­­ ­ ­, «­­­ ­­» ­­ ­. ­, «» — ­ ­­. ­ ­ ­­, ­­­ ...


3

     ­­ ­­ ­­­­­ ­­ ­­. ­ ­  ­­­­ ­­­ ­ ­­­. ­ — ­­, ­ — ­­, ­ — ­, ­­  ­­ ­­ ­­  ­­­­­­. ­­,  ­...


2

  ­­  ­­ ­­­­­ ­­  ­ ­ 100 ­, ­­­  -­ ­­­ ­. ­­ ­­ ­­­­ ­­  ­­­ 17 695 ­­. ­­:  ­ ­­ ­ ­ ­ ­ 39 ,  ­ ­­ ­­...


()

­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­ ­. ­, 2 ­­ ­­­ ­­ ­­­  ­­ ­ ­...    ...­­­­, ­­­­ ­­ ­­. ­ ­­ ­ ­­­, ­ ­­­­ ­­­­­, ­­­ ­­...


:

3

     ­­ 36- ­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­ ­­­ ­­ ­­­­-­­ ­ ­­. ­­­ ­­­ 17 ­­. ­­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­, ­­ ­ ­­­ ­­­.  ...


2015-2017

3 . 451 . , 289 . . . , . ...


1

  ­­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­ ­­ ­­ ­­­. ­ ­­ ­­­ Kapital.kz ­­­ -­ ­. ­ ­­­, ­­ «» ­ ­­­­­­ ­­­ ­­...


3

  ­ ­­ ­­­ ­ ­­­. ­­­ ­­ ­­­­ ­­ «­», ­ ­­­ ­­ ­­ ­­ ­. ­ ­­ «­» ­ ­­ ­ ­ . ­ ­­ ­­ ­­­ ­­­­ ­­...


3 800

3

­­­­ 3 «­»­­­ ­ 800 ­­­­ ­­­­­ ­­­­­ .  ­­ ­­ ­­­ ­­­-­­­­­ ­­­­»­». ­­ — ­­­ , ­­ ­­ ­­­ ­­­ ...


3

http://www.zakon.kz/4696930-bolshinstvo-kazakhstancev-provedut.html ­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ 35% ­­­. ­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­, ­­­ 300 ­­ ­ ­­­. ­­ ­ ­­, ­­­ ­­ ­­. ­­ ­ ­ ...


3

­­­ ­­­ ­ ­­­ 21,9 ­­ ­­ ­­­ 1 ­­ 2015 ­ ­­­ 17 439,3 ­­ ­­, ­­­ ­­ «­», ­ ­­­ ­­­. ­ ­­­, ­­ ­ ­­­ ­­­ ­­ 2015 ­ ­...


3

­­­­ ­ ­­ ­­­­­­ ­­  ­ ­­­­ ­­­ ­­   ­ 2014 ­, ­­­ ­ ­­ ­­­ Kapital.kz  -­ ­­­­. «­­ ­­ 94 ­­­ ­­­­ ­­­­ ­, ­...


3

 ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ . ­ ­ ­. -­, ­­­­ ­ ­­ , ­ ­­ ( ­ ­­). -­, ­­ ­­­­ ­­­ , , ­­­­­, ­ ­ ­­ ­­­ ­...


7 700

3

21 ­­­­ ­­ «­­» ­­ ­­­ 7 737 ­­­, ­­­ ­­­ . «­ 21 ­­­­ ­­ «­­» ­­ ­­­, ­­ ­­ ­­­ ­ ­­­ ­­­ ­­­ 7 737 ­­­», — ...


7%

3

­ ­­ ­­­-­­ ­, ­ ­­­­­ ­­ ­­­ ­­­. , ­­ ­­ ­­ ­­­ ­­­ , ­­ ­. ­, ­­ ­­­­ ­­ ­ ­­­ ­­­ ­­ 7%, ­­­ Zakon.kz &la...


2

­­ ­­­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­­­­­ ­­, ­­­­ ­­­ ­­­­ ­ ­­­ ­. ­­, ­­ ­­ ­ ­­­­ ­­, ­­ ­­ ­...


:

 3

 ­­  ­­ ­­­ ­ 11 300 ­ ­-­­ ­, ­­­  ­­­  ­­­ ­­­ ­­­ ­­­ .  ­­­ ­ ­­, ­ ­ ­­  17.8 %   1.9 % ­ ­­­­, ­­­­­­­  ­...


 3

­­ 2015 ­ ­­ ­­ 2014 ­ ­­ ­­ ­­ ­, ­­­­­­ ­­ ­­­ ­ ­­ ­ ­ 2015- ­ ­­ ­, ­­­ ­­­  Almaty.tv   ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­­...


20102019 .KUPLU.kz


.